Regulamin wynajmu

Szanowni Państwo, Drodzy Goście,

naszym celem jest zapewnienie Państwu przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku z pełnym poszanowaniem dla naszych zobowiązań i Państwa praw oraz w atmosferze wzajemnego szacunku. Dlatego, chcąc dać Państwu możliwie największą jasność co do warunków wynajmu, serdecznie prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje od 01.03.2019.
 2. Wpłata zaliczki lub, jeśli Wynajmujący jej nie wymaga, dokonanie rezerwacji, w tym ustnie, równoznaczne jest z zawarciem z firmą Carlina Łukasz Liniewicz umowy o wynajem domu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej 9 w Szczawnicy. Niniejszy Regulamin jest częścią umowy najmu, w tym umowy zawartej ustnie, o ile Wynajmujący przekazał go do wiadomości Najemcy w dowolnej formie (elektronicznej lub fizycznej) przed rozpoczęciem lub na początku pobytu.
 3. Wynajmujący przekazuje Najemcy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email.
 4. Najemca przetwarza dane Wynajmującego jedynie do celów realizacji usługi oraz wystawienia faktury i w żadnym wypadku nie przekazuje ich podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych instancji państwowych i samorządowych.

2 Rezerwacja i opłata 

 1. Najemca zobowiązuje się do wpłaty bezzwrotnej zaliczki w kwocie ustalonej z Wynajmującym na jego rachunek bankowy oraz dokonania płatności całej ustalonej sumy za wynajem w dniu rozpoczęcia wynajmu, również na rachunek bankowy.
 2. Najemca zastrzega sobie prawo do żądania kaucji w wysokości od 200 do 1000 PLN płatnej łącznie z zaliczką i zwracanej najpóźniej jeden dzień po zakończeniu pobytu na rachunek bankowy Wynajmującego.
 3. Obowiązuje niezależna od długości pobytu opłata na pokrycie kosztów sprzątania, której wysokość określa cennik wynajmu na stronie www.villa-carlina.pl.
 4. Najemca otrzymuje od Wynajmującego fakturę VAT (wyłącznie w formie elektronicznej).
 5. Ceny pobytu zawierają podatek VAT (8%) oraz opłatę uzdrowiskową
 6. Pobyt zwierząt domowych jest możliwy za zgodą Wynajmującego. 

3 Zakres wynajmu

 1. Wynajem dotyczy całej posesji znajdującej się przy ul. Kwiatowej 9 w Szczawnicy oprócz garażu.
 2. Wynajmujący zapewnia:
  • Wyłączny dostęp do domu i ogrodu,
  • Pościel oraz ręczniki,
  • Miejsce parkingowe dla maksymalnie czterech pojazdów do 3.5t,
  • Dostęp do bezprzewodowego internetu,
  • Możliwość korzystania z toalety, prysznica i ciepłej wody oraz podstawowego wyposażenia kuchni i jadalni,
  • Możliwość korzystania z przynajmniej jednego telewizora ze złączem cyfrowym HDMI oraz naziemnej telewizji cyfrowej,
  • Możliwość korzystania z grilla węglowego,
  • Możliwość korzystania z otwartego kominka oraz (w okresie od 1.12 do 28.02) pewną ilość drewna kominkowego lub brykietu,
  • Ogrzewanie posesji, które pozwala w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym uzyskać we wszystkich pomieszczeniach sypialnych, kuchni i łazience temperaturę docelową 20.5C, nie niższą jednak niż 18C.
  • Wszelkie inne przedmioty znajdujące się w ogłoszeniu lub w spisie na stronie internetowej, bądź ustalone odrębnie z Najemcą.

4 Check-in i check-out

 1. Najemcy mają prawo do rozpoczęcia pobytu po godzinie 16:00, o ile nie ustalą inaczej z Wynajmującym.
 2. Najemcy zobowiązani są zakończyć pobyt przed godziną 10:00, o ile nie ustalą inaczej z Wynajmującym.

5 Usterki i szkody

 1. Najemcy zobowiązani są niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu wszelkie usterki i awarie, które mają miejsce na terenie posesji, jeżeli dotyczą instalacji elektrycznej lub centralnego ogrzewania, drzwi, komina lub paleniska, czujników dymu lub czadu oraz gaśnic, okien, kanalizacji i urządzeń sanitarnych, bądź jeśli zagrażają bezpieczeństwu osób lub mienia.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie podjąć kroki zmierzające do usunięcia usterek w zakresie punktu 1.
 3. Jeżeli usterka lub awaria w rozumieniu punktu 1 bądź inna szkoda rzeczowa powstała w wyniku rażącego zaniedbania lub celowego działania Najemcy, ponosi on koszty jej usunięcia na podstawie faktury lub rachunku lub w wysokości ustalonej z Wynajmującym, zobowiązując się do zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania faktury lub rachunku drogą elektroniczną lub pocztową, jeśli nie jest ubezpieczony, bądź niezwłocznego przekazania go swojemu ubezpieczycielowi i przekazania dowodu na to Wynajmującemu.
 4. Wynajmujący deklaruje gotowość do odstąpienia od dochodzenia roszczeń w wypadku szkód o niewielkiej wartości lub powstałych w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności.

6 Zobowiązania Najemcy w trakcie pobytu

 1. Najemca zobowiązuje się:
  • Nie palić tytoniu na terenie posesji, z wyjątkiem miejsc, np. balkonów, gdzie znajdują się popielnice. Palenie tzw. e-papierosów jest dozwolone.
  • Śmieci pozostawiać wyłącznie w przeznaczonych do tego workach, kubłach i pojemnikach. 
  • Do zachowania zasad współżycia społecznego w odniesieniu do mieszkańców i gości posesji sąsiednich, np. co do natężenia dźwięku, oraz do powstrzymania się na terenie posesji od wszelkich czynności zabronionych prawem, w tym od korzystania z łącza internetowego do konsumpcji treści zabronionych.
  • Korzystać ze wszystkich budynków, instalacji, przedmiotów, sprzętów i elementów wyposażenia udostępnionych mu przez Wynajmującego zgodnie z ich przeznaczeniem, zaś w przypadku wątpliwości co do ich obsługi do podjęcia kontaktu z Wynajmującym, oraz do nadzoru nad dziećmi i zwierzętami. 
  • Najemca, który nie zastosuje się do powyższego w sposób świadomy i celowy, zobowiązuje się do zapłaty na konto Wynajmującego rekompensaty w wysokości 500 PLN w terminie siedmiu dni od zakończenia pobytu.

7 Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, by spory rozstrzygnąć polubownie.
 2. Wszelkie spory związane z wynajmem, których nie uda się Stronom rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca rejestracji Wynajmującego.